Wijziging in het personeelsreglement

 

Door veranderingen in een bedrijf of organisatie kan het nodig zijn een personeelsreglement gedeeltelijk te wijzigen. De wettelijke regelingen en cao-afspraken zijn dan van belang, naast de ondernemingsraad (als die er is in uw bedrijf) voor instemmingsrecht. 
 

Als de bestuurder arbeidsvoorwaarden wil wijzigen die in artikel 27 van de WOR zijn opgenomen, heeft de OR instemmingsrecht. Daarnaast is de instemming van de individuele werknemers van belang.

 

Veel werkgevers nemen in de arbeidsovereenkomst met hun werknemers of in het personeelsreglement een eenzijdig wijzigingsbeding op. Via een eenzijdig wijzigingsbeding houdt de werkgever zich het recht voor om eenzijdig wijziging aan te brengen in de arbeidsvoorwaarden. Een wijzigingsbeding zegt nog niet alles. De belangen van de werkgever om een wijziging door te voeren moeten zo zwaarwichtig zijn, dat de belangen van de werknemer hiervoor naar redelijkheid en billijkheid moeten wijken.
 

De wijziging moet in ieder geval ‘redelijk en billijk’ zijn. Hoewel de instemming van de OR niet voldoende is om een wijziging in het reglement door te voeren, weegt de rechter het standpunt van de ondernemingsraad wel zwaar mee. Heeft de OR ingestemd met de voorgestelde wijziging, zal de rechter sneller aannemen dat de wijziging voldoet aan de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of een afspraak maken voor een goed advies? U kunt bellen op T. 035 6421052.

Terug naar de Artikelen