Ontslag en CAO

 

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden afspraken vastgelegd over arbeidsvoorwaarden. Zoals loon, betaling van overwerk of werktijden. Maar ook over ontslagzaken. Een CAO heeft voorrang op een individueel arbeidscontract. Een arbeidscontract mag uitsluitend in gunstige zin afwijken van de desbetreffende cao. 

Een cao wordt afgesloten door een of meer werkgevers, een of meer werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Deze organisaties kunnen u vertellen of voor u een cao geldt en wat erin staat.

Een voorbeeld van een cao-bepaling die van belang is voor het nieuwe ontslagrecht is de toestemming voor een ontslag. Normaliter dient een werkgever toestemming te vragen aan het UWV alvorens een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Bij cao kan worden bepaald dat niet het UWV maar een onpartijdige en onafhankelijke commissie deze toestemming moet geven.


Een ander voorbeeld van een afwijking bij cao is een alternatief voor de transitievergoeding die een werknemer onder voorwaarden ontvangt bij ontslag. Van de regeling betreffende de transitievergoeding kan namelijk bij CAO worden afgeweken als in die CAO is voorzien in een vergelijkbare voorziening gericht op het vinden van ander werk.

 

Een laatste voorbeeld is de aanvulling van de WW-uitkering. De duur van een werkloosheidsuitkering (WW) wordt vanaf 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs verkort van 38 naar 24 maanden. In een cao kunnen werkgevers en vakbonden afspraken maken over aanvulling na die 24 maanden. In dat geval zijn de werkgevers die zich aan de desbetreffende cao moeten houden verplicht die 14 extra maanden voor hun rekening te nemen. Of dit ook voor u geldt, is afhankelijk van de cao waaronder u valt.

Heeft u als werkgever of als werknemer dus te maken met ontslag, vraag dan aan uw werkgeversorganisatie, brancheorganisatie of bond of u onder een bepaalde cao valt. Zo ja, kijk dan goed naar de tekst van deze cao. Vraag een deskundig jurist wat de gevolgen zijn van deze cao-afspraken voor het ontslag waarmee u als werkgever of werknemer te maken heeft.

 

Terug naar Home