Arbeidscontract en cao

 

Onderdelen die in ieder geval in een arbeidsovereenkomst moeten staan, zijn:

 

- Persoonlijke gegevens werknemer

- Naam organisatie & locatie

- Plaats(en) waar werknemer werkt

- Functie van werknemer

- Werkuren per dag of per week

- Brutoloon

- Datum waarop het contract ingaat en afloopt (bij tijdelijk contract)

- Proeftijd (Per 1 januari 2015 is er geen proeftijd meer mogelijk bij een tijdelijk contract van korter dan 6 maanden. Bedingen die afgesloten zijn vóór 1 januari 2015 blijven rechtsgeldig). 

- Verwijzing naar de cao (indien afgesloten)

- Opzegtermijn bij ontslag


Vaak maakt een werkgever in de praktijk ook afspraken over overwerk, vakantiegeld en pensioen.
En tot slot ook over verschillende bedingen: Concurrentiebeding, relatiebeding, `het verbod op nevenwerkzaamheden en het geheimhoudingsbeding*.  

(*) Per 1 januari 2015 mag u als werkgever geen concurrentiebeding meer opnemen in contracten voor bepaalde tijd, tenzij u aannemelijk kan maken dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

 

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) zijn afspraken opgenomen tussen werkgevers en werknemers over zaken als de hoogte van het salaris, werktijden en goede arbeidsvoorwaarden als de reiskostenvergoeding, de vakantieregeling en de eindejaarsuitkering.

Elke sector (bijvoorbeeld de transportsector) heeft een eigen cao. Waar een arbeidsovereenkomst (contract) geldt tussen 1 werkgever en 1 werknemer, geldt een cao voor een hele groep mensen. Indien een cao van toepassing is, gaat deze boven een individuele arbeidsovereenkomst.

Terug naar Artikelen